Klagomål

SBSC rutin för hantering av klagomål omfattar:

  • Registrering av ärende
  • Mottagningsbekräftelse till den som framfört klagomålet
  • Orsaksanalys som ligger till grund för åtgärder
  • Genomförande och uppföljning av eventuella åtgärder
  • Återkoppling till den som framfört klagomålet
  • Rapportering i ledningsgrupp

Klagomål som avser beslut i certifieringsärende rapporteras till certifieringsnämnden.

För att framföra klagomål till SBSC, kontakta info@sbsc.se.

 

Överklaganden

Sökande äger rätt att överklaga SBSC beslut som rör certifieringsärende. Överklagandet skall göras skriftligen och ställas till SBSC. Av överklagandet skall framgå vilket beslut som överklagas, skälet till överklagandet samt yrkande på åtgärd. Överklagandet ska vara SBSC tillhanda senast fem veckor efter det att SBSC meddelat beslutet.

För att överklaga ett certifieringsärende, kontakta info@sbsc.se.

 

Överklagandeinstans

Ändamålet med överklagandeinstansen är att tillgodose behovet av en opartiskt sammansatt och tekniskt kompetent funktion med uppgift att rekommendera SBSC i certifieringsärenden som överklagats.

Ärenden, som trots omprövning av beslut vid SBSC inte lett till att den klagande funnit sig tillfreds med resultatet, hänskjuts till överklagandeinstansen.

Överklagandeinstansen består av ordförande samt de ledamöter ordföranden sammankallar för handläggning av ett specifikt överklagandeärende.

Överklagandeinstansen fattar beslut om rekommendation i certifieringsärende som överklagats. Rekommendationen rapporteras till bolagets VD och till den som överklagat. Om rekommendationen inte överensstämmer med SBSC uppfattning, hänskjuts ärendet för beslut i SBSC styrelse.

Ordförande i överklagandeinstansen är Karin Fält (jurist).

 

Certifieringsnämnd

SBSC Certifieringsnämnd har som uppgift att granska och säkerställa att all certifiering sker på ett opartiskt sätt och med bibehållet oberoende som ackrediterat certifieringsorgan.

Certifieringsnämnden är sammansatt med en bred representation och har en omfattande kompetens avseende de bransch- och produktområden inom vilka SBSC verkar.

Nämndens ordförande är Mats Moberg.

För mer information om överklagandeinstans och certifieringsnämnd, vänligen kontakta info@sbsc.se.