Företagscertifiering

”Certifiering är ett bevis på kunskap och kvalitet vilket ökar företagets konkurrenskraft”

En verksamhet med företagscertifiering har exempelvis säkerställda rutiner i leverans, service, besiktning, underhåll och i hantering av reklamationer. Dessa rutiner hjälper verksamheten att utvecklas och bidrar till lönsamhet. De kunder som i olika inköp och upphandlingar efterfrågar certifiering har därmed ett bra kvitto på leverantörens kunskap och kvalité för en långsiktigt lönsam och trygg affär. 

Nedan presenteras de företagscertifieringar SBSC erbjuder inom brand- och säkerhetsområdet. Normerna utfärdas i huvudsak av Brandskyddsföreningen (SBF) eller Stöldskyddsföreningen (SSF). För den som önskar köpa normer hänvisas till SBF eller SSF. 


Brand

Säkerhet

SBF 1002 Anläggarfirma gassläcksystem

Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma ska ha. Målsättningen är att normen ska bidra till att gassläcksystem utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med gassläcksystem. Normen anger miniminikrav.

För en korrekt funktion av gassläcksystem är det väsentligt att även andra än anläggarfirman har tillräcklig kompetens, t.ex. kravställare och användare. Normen omfattar inte krav för dessa.


SBF 1003 Besiktningsfirma brandskyddsanordning

Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en besiktningsfirma ska ha. Målsättningen är att normen ska bidra till att brandskyddsanordningar besiktigas med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med besiktning av brandlarm, sprinkler- och gassläcksystem eller andra brandskyddsanordningar som omfattas av SBF 141. Normen anger minimikrav. Normen kan användas som vägledning för företag som arbetar med besiktning av andra typer av brandskyddsanordningar förutsatt att tillämpliga instruktioner för dessa anordningar används. 

För en korrekt funktion av brandskyddsanordningen är det väsentligt att även andra än besiktningsfirman har tillräcklig kompetens, till exempel kravställare, användare, installatör och servicefirma. Normen omfattar inte krav för dessa.


SBF 1008 Anläggarfirma Brandlarm

Normen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med brand- eller utrymningslarmanläggningar. Normen anger miniminikrav. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att brand- och utrymningslarmanläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

För en korrekt funktion av brand- och utrymningslarmanläggningen är det väsentligt att även andra än anläggarfirman har tillräcklig kompetens, t.ex. kravställare och användare. Denna norm omfattar inte krav för dessa.


SBF 1020 Anläggarfirma vattensprinkler

Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att normen ska bidra till att vattensprinklersystem utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Avsikten är att en anläggarfirma på ett kvalitetssäkrat sätt ska arbeta för att vattensprinklersystem blir utförda på ett funktionsdugligt, tillfredställande och tillförlitligt sätt i enlighet med gällande regler. Anläggarfirman ska följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Normen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med vattensprinklersystem. Normen anger miniminikrav.

För en korrekt funktion av vattensprinklersystem är det väsentligt att även andra än anläggarfirman har tillräcklig kompetens, t.ex. kravställare och användare. Normen omfattar inte krav för dessa.


SBF 2003 Brandkonsultföretag

Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet ett brandkonsultföretag ska ha. Målet är att normen ska bidra till att brandskyddet utformas med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen anger vidare krav för företag som i sin verksamhet arbetar med projektering och kontroll av brandskydd i enlighet med Boverkets byggregler. Normen anger minimikrav. För ett väl fungerande brandskydd är det väsentligt att även andra än brandkonsultföretaget har tillräcklig kompetens, t.ex kravställare, byggherre, fastighetsägare, verksamhetsutövare m.fl. Denna norm omfattar inte krav för dessa.


SBF 2006 Anläggarfirma F-gas

Syftet med normen är att ange krav på företag som önskar uppfylla artikel 8 i Kommissionens förordning (EG) 304/2006 om minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

Normen anger krav för företag som arbetar med läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och/eller service av stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.


SBF 2016 Sprinklerkonsultfirma

Brandskyddsföreningen har i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Sveriges Brandkonsultförening och SBSC tagit fram en ny norm SBF 2016:1 för Sprinklerkonsultfirma som gäller from 2016-12-01.

SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem och i SBF 501 Regler för boendesprinkler anges att projektering ska utföras av behörig ingenjör vattensprinkler. Till skillnad mot de formella krav som finns på momenten installation, driftsättning och besiktning i dessa normer så har det saknats formella krav på det företag som utför projekteringen. Normen SBF 2016:1 har tagits fram för att komplettera övriga normer och säkerställa att även förstudie, systemutformning och projektering omfattas på ett formaliserat sätt. På så sätt är hela kedjan av ett sprinklersystem kvalitetssäkrat för berörda parter.

SBSC välkomnar Sprinklerkonsultfirmor att certifiera sig mot aktuell norm SBF 2016:1. Kontakta oss för mer information. 


SBF 2018 Anläggarfirma Utrymningslarm med talat meddelande

Normen anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med utrymningslarm med talat meddelande. Normen anger miniminikrav. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att utrymningslarm med talat meddelande utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Normen omfattar bland annat krav på:

 • Organisation och ekonomi
 • Personal
 • Underhåll och reparation
 • Materiel
 • Dokumentation
 • Kvalitetssystem

Denna certifiering är ansökningsbar från och med 2017-10-01.


SBF 2009 Anläggarfirma boendesprinkler

Syftet med denna norm är att ange en lämplig kvalitetsnivå på den organisation, personal och verksamhet en anläggarfirma ska ha. Målsättningen är att certifieringen ska säkerställa att boendesprinklersystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet. Avsikten är att en anläggarfirma på ett kvalitetssäkrat sätt ska arbeta för att boendesprinklersystem blir utförda på ett funktionsdugligt, tillfredställande och tillförlitligt sätt i enlighet med gällande regelverk. Anläggarfirman ska följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för verksamheten.

Norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar med boendesprinklersystem i enlighet med SS 88 30 01. Normen anger minimikrav.
För en korrekt funktion av boendesprinklersystem är det väsentligt att även andra än anläggarfirman har tillräcklig kompetens, till exempel kravställare och användare. Norm omfattar inte krav för dessa.”

 


SSF 1015 - Anläggarfirma – Inbrottslarmanläggning

Normen omfattar krav på och klassindelning av anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar. Kraven avser firman, firmans personal, lokal där verksamheten bedrivs och kvalitetssystem.

SSF 1061 - Anläggarfirma – CCTV

Normen omfattar krav på anläggarfirmor som installerar kameraövervakningsanläggningar enligt SSF 1060. Kraven avser företaget, företagets personal, kvalitetssystem och den lokal där verksamheten bedrivs.

SSF 1040 - Anläggarfirma Låsanläggningar

Denna norm omfattar krav på och klassindelning av anläggarfirmor som installerar mekaniska och elektromekaniska låsanläggningar. Kraven avser firman, firmans personal, lokal där verksamheten bedrivs och firmans kvalitets- och miljöledningssystem.

SSF 1063 Bevakningsföretag

Normen syftar till att specificera krav på ett ledningssystem anpassat för auktoriserade bevakningsföretag. Kvalitetssäkring av kraven på auktoriserade bevakningsföretag utgår från de krav som det svenska samhället och kunder ställer på auktoriserade bevakningsföretag.

Kvalitetssäkringen:

 • omfattar kvaliteten hos bevakningsföretagen som sådana och kvaliteten hos de personella bevakningstjänsterna.
 • anger hur kvaliteten i leveranserna över tiden upprätthålls med förändrade riskbilder och förändrade behov hos kunder, enskilda och samhälle.

Utöver de krav som är angivna i normen förutsätts att lagar och myndighetsföreskrifter följs. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Normen omfattar bland annat krav på:

 • Ledningens ansvar
 • Personal
 • Kundens egendom
 • Leveranssäkerhet
 • Utvärdering av prestanda
 • Arbetsmiljö
 • Ständig förbättring

SSF 136 – Larmcentraler

Normen gäller för larmcentraler som är larmmottagare för inbrotts- och överfallslarmanläggningar utförda enligt SSF 130 samt för brandlarmanläggningar utförda enligt SBF 110 och enligt avsnitt 6.3 i denna norm.

Normen omfattar bland annat krav på:

 • Larmcentral
 • Verksamhet och funktion
 • Lokaler och utrustning
 • Säkerhetsanordningar
 • Teknisk utrustning
 • Personal
 • Arkivering

EN 50518 - Larmcentraler

SS-EN 50518:2014 är en serie standarder i tre delar och behandlar övervaknings- och larmcentraler. De utgör i dag ett gemensamt regelverk som certifieras tillsammans. Gällande utgåva av standarden omfattar inbrotts- och överfallslarm som förmedlas via bland annat traditionella larmsystem och CCTV-system.

Den första delen av standarden (SS-EN 50518-1:2014) omfattar minimikraven på val av plats och byggnation av larmcentralen. I den delen ingår krav på skalskydd, som omfattar både skydd mot manuellt angrepp, brandmotstånd och motståndskraft mot viss beskjutning.

Den andra delen (SS-EN 50518-2:2014) omfattar larmcentralens prestanda på teknik och förmåga att hantera larm. I denna del finns det också krav på kontroll över kunddata, loggar, interna kontroller av utrustning och hantering av onormala driftförhållanden inklusive katastrofplaner.

Den sista delen av standarden (SS-EN 50518-3:2014) omfattar krav på processer och styrning av databaser, arbetsflöden, larmhantering, kontroller, nödinstruktioner, bemanning och kompetens.

För mer information och offertförfrågan, kontakta certifieringsingenjör Anders Banderby på anders.banderby@sbsc.se eller 08 409 536 20.