SBSC överklagandeinstans och certifieringsnämnd

Överklagandeinstans

Ändamålet med överklagandeinstansen är att tillgodose behovet av en opartiskt sammansatt och tekniskt kompetent funktion med uppgift att rekommendera SBSC i certifieringsärenden som överklagats. Ärenden, som trots omprövning av beslut vid SBSC inte lett till att den klagande funnit sig tillfreds med resultatet, hänskjuts till överklagandeinstansen. Överklagandeinstansen består av ordförande samt de ledamöter ordföranden sammankallar för handläggning av ett specifikt överklagandeärende.

Överklagandeinstansen fattar beslut om rekommendation i certifieringsärende som överklagats. Rekommendationen rapporteras till bolagets VD och till den som överklagat. Om rekommendationen inte överensstämmer med SBSC uppfattning, hänskjuts ärendet för beslut i SBSC styrelse.

Ordförande i överklagandeinstansen är Karin Fält (jurist).

Certifieringsnämnden

Certifieringsnämnden för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) ska årligen avge ett yttrande över huruvida SBSC certifieringsverksamhet kan anses ske i enlighet med SBSC uttalande om oberoende. Vidare utgör nämndens arbete en del av underlaget för SBSCs ständiga förbättringsarbete.

Oberoendeförklaring

Att vara oberoende, opartisk och att uppfattas som sådan är grundläggande för SBSC som ackrediterat certifieringsorgan. Grundläggande för vår verksamhet är också att beslut baseras på objektiva bedömningar av kravuppfyllnad. Våra bedömningar och beslut får inte påverkas av motstridiga intressen, inte heller av personer eller organisationer.

Våra intäkter kommer uteslutande från våra certifierade kunder. SBSC har inga intäkter från slutkunder, konsumentmarknad, branschorganisationer eller normutgivare.

För att garantera vår opartiskhet arbetar SBSC systematiskt och löpande med att identifiera, analysera och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risker vilka kan påverka vår opartiskhet.

Krav

Ledamöterna i certifieringsnämnden ska på ett opartiskt och objektivt sätt representera de intressen som berörs av SBSC certifiering.

Ledamöter

Följande organisationer och myndigheter har av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB givits rätten att utse ledamöter och suppleanter till dess certifieringsnämnd. Ledamöterna utses för en period om 2 år. Namnen på ledamöterna sänds till SBSC senast en månad före nästkommande sammanträde.

 • Besiktning.org – 1 ledamot
 • Besiktningsföretagen – 1 ledamot
 • Svenska Brandskyddsföreningen, SBF – 1 ledamot
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL – 1 ledamot
 • Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF – 1 ledamot
 • Installatörsföretagens Sprinklerutskott – 1 ledamot
 • Installatörsföretagens Kommunikations- och säkerhetsutskott – 1 ledamot
 • SEM Group – 1 ledamot
 • Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) – 1 ledamot
 • Säkerhetsbranschen – 1 ledamot
 • Säkerhetsföretagen – 1 ledamot
 • Svensk Försäkring – 2 ledamöter

Ordförande i certifieringsnämnden är Torbjörn Ferndahl.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.