Allmänna villkor

Version: 2022-12-20

1. Allmänt

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (i fortsättningen benämnt SBSC), certifierar företag, personer, produkter och system inom brand- och säkerhetsområdet. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga SBSC:s tjänster.

2. Utvärdering av överensstämmelse

Utvärdering av överensstämmelse sker mot kraven i aktuellt regelverk. I de fall överensstämmelse inte kan bekräftas har SBSC rätt att avsluta ansökan utan vidare åtgärd. SBSC kan utöver detta besluta att avsluta ansökan i det fall särskilda skäl föreligger.

3. Intyg om överensstämmelse (certifikat)

SBSC beslutar om att intyga överensstämmelse då SBSC konstaterat att sökanden fullgjort sina åtaganden samt bedömt att kraven i aktuellt regelverk är uppfyllda. Den sökande meddelas intyg om överensstämmelse.

SBSC intygar överensstämmelsen så länge innehavaren fullgör sina åtaganden och kraven för certifieringen är uppfyllda, dock längst till angiven giltighetstid.

4. Giltighetstid

Vid SBSC:s beslut om att intyga överensstämmelse beslutas även om certifikatets giltighetstid. Beslutad giltighetstid kan på kundens begäran tidigareläggas.

5. Publicering

Uppgift avseende intyg om överensstämmelse publiceras med de uppgifter som framgår av beslutet.

SBSC kan även publicera uppgifter som framgår av beslut om indragning eller återkallande av intyg om överensstämmelse. Vid ett sådant beslut kan SBSC även komma att publicera bakgrunden till beslut.

6. Certifikat och certifieringsmärke

SBSC är ensam ägare av intyg om överensstämmelse.

SBSC meddelar kunden licens att använda certifikat och certifieringsmärke. Licensen gäller under tid då SBSC intygar överensstämmelse. Certifikat får inte överlåtas.

Certifieringsmärke ska återges i enlighet med de anvisningar som SBSC tillhandahåller.

Certifikatsinnehavaren får inte använda certifikat och certifieringsmärke på ett sätt som kan medföra missförstånd om dess omfattning och innebörd. För att undvika missförstånd ska certifieringsmärken inte användas på ett sätt att de utgör vilseledande marknadsföring, t ex så att tredje part kan tro att SBSC är delägare i certifikatsinnehavarens företag, står bakom företaget eller intygar överensstämmelse för mer än vad certifikatet omfattar. Kopplingen och begränsningen till certifikatet ska vara tydlig.

Certifikat eller certifieringsmärke får inte förändras eller förvanskas. Vid indragande av certifikat ska information som hänvisar till certifiering och dess omfattning i allt material som används i marknadsföring dras tillbaka och certifikat och certifieringsmärket får inte längre åberopas på något sätt.

7. Referens

När en viss certifiering har blivit allmänt känd kan vi komma att informera om certifieringen i vårt marknadsföringsmaterial och på vår webbplats (även med återgivande av logotyp). Sådan information innehåller endast uppgifter som redan kommit till allmän kännedom.

8. Övervakning av överensstämmelse

SBSC utvärderar fortlöpande överensstämmelsen för att bedöma att kraven för certifieringen är uppfyllda. SBSC bestämmer omfattningen av övervakningen.

I det fall SBSC:s utvärdering tyder på bristande överensstämmelse med kraven eller att det i övrigt framkommer uppgifter vilka kan leda till indragning av intyg om överensstämmelse (tillfälligt eller permanent) äger SBSC rätt att genomföra en påkallad kontroll. Omfattningen av kontrollen bestäms av SBSC.

9. Recertifiering och uppgradering

Om inte kunden och SBSC överenskommer om annat sker en förnyad certifiering (recertifiering) för att kunna förlänga certifikatets giltighetstid ytterligare en period. Recertifiering genomförs under de närmaste 12 månaderna före giltighetstidens utgång.

Uppgradering av ett certifikat sker då det har kommit en ny utgåva av det regelverk certifieringen avser. Om inte kunden och SBSC överenskommer om annat genomförs uppgradering av certifikat under de närmaste 12 månaderna före giltighetstidens utgång eller då kunden särskilt ansöker om uppgradering.

10. Uppsägning av certifikat

Innehavaren har rätt att när som helst säga upp certifikatet. Uppsägningstiden är en (1) månad. Uppsägning sker via SBSC:s kundportal. Vid uppsägning ska kunden betala för SBSC:s arbete och de kostnader SBSC haft t.o.m. dagen för ärendets upphörande i enlighet med dessa allmänna villkor.

11. Indragning av certifikat

I de fall innehavaren av certifikatet inte uppfyller villkoren för certifieringen eller i övrigt inte uppfyller kraven i för certifieringen aktuellt regelverk, äger SBSC rätt att tillfälligt (upp till sex (6) månader) eller permanent dra in certifikatet.

Om SBSC får kännedom om förhållanden som innebär att en organisation, person eller produkt som skall certifieras eller är certifierad, ur allmän trovärdighetssynpunkt uppenbart inte bör vara certifierad, kan SBSC komma att avbryta certifieringsprocessen alternativt återkalla utfärdat certifikat.

Sådana omständigheter omfattar även förhållanden som inte berör det för certifieringen aktuella regelverket.

12. Avgifter

Kunden ska betala avgift till SBSC enligt gällande prislista, om inte annat avtalats. Ansökningsavgift för certifiering, uppgradering och recertifiering faktureras i samband med ansökan. Ansökningsavgift återbetalas inte. Licensavgift faktureras årsvis i förskott. Samtliga priser är exklusive moms.

Betalningstiden är senast 30 dagar från fakturadatum om inte annat avtalats. Efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta beräknad efter gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter. Påminnelseavgift utgår.

En revision som avbokas av kunden utan giltigt skäl, mindre än två (2) veckor före överenskommet revisionsdatum, ger SBSC rätt att fakturera kunden hela beloppet av SBSC:s beräknade revisionskostnader.

13. Klagomål

SBSC har rutiner för hantering av klagomål. Klagomål som avser beslut i certifieringsärende rapporteras till certifieringsnämnden. Klagomål framförs skriftligen till SBSC.

14. Omprövning och överklagande

Kund äger rätt att begära att SBSC omprövar beslut som rör certifieringsärende. Begäran om omprövning ska göras skriftligen och ställas till SBSC. Av begäran ska framgå vilket beslut som kunden begär ska omprövas, skälet till begäran samt yrkande på åtgärd. Begäran om omprövning ska vara SBSC tillhanda senast fem (5) veckor efter det att SBSC meddelat beslutet. Ärenden med begäran om omprövning beslutas av VD för SBSC.

Ärenden, som trots omprövning av beslut vid SBSC inte lett till att den klagande funnit sig tillfreds med resultatet, kan överklagas. Överklagan ska göras skriftligen och vara SBSC tillhanda senast två (2) veckor efter att beslut avseende omprövning meddelats. Överklagan hänskjuts till överklagandeinstansen.

Kunden står för sin del av kostnaderna vilka kan uppstå i samband med ärende om omprövning och överklagande.

15. Tvist

Tvist som kan uppstå mellan kunden och SBSC ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Skiljeförfarandet ska vara på svenska.

Svensk lag ska tillämpas på förhållandet mellan kunden och SBSC.

Oaktat vad som anges ovan har SBSC alltid rätt att driva in förfallna fordringar genom ansökan om betalningsföreläggande eller i domstolar som har jurisdiktion över kunden eller någon av kundens tillgångar.

16. Ansvarsbegränsning

SBSC ansvarar endast för försummelse i samband med certifieringen och endast för skada som påtalats inom två (2) veckor efter det att innehavaren upptäckt eller borde upptäckt fel och brister eller i vart fall inom två (2) år efter den påstådda skadegörande handlingen. Reklamationen ska innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning och SBSC ska beredas tillfälle att, inom skälig tid, avhjälpa fel eller brist innan innehavaren kräver ersättning. Innehavarens rätt till skadestånd eller annan ersättning är förverkad om reklamationen inte görs inom ovan tid. SBSC:s ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i certifieringen är begränsat till det högsta av antingen SBSC:s ansvarsförsäkringsbelopp eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när överenskommelse om certifiering träffades. SBSC åtar sig inget ansvar för indirekta skador.

17. Force majeure

SBSC är befriad från skadeståndsskyldighet eller uppdragets fullgörande om fullgörandet hindras eller blir oskäligt betungande till följd av oförutsebara omständigheter utanför SBSC:s kontroll.

18. Sekretess

Information som kunden vid överlämnandet uppger är av konfidentiell natur ska anses utgöra konfidentiell information. SBSC åtar sig att inte till tredje part sprida kundens konfidentiella information. Sekretessåtagandet gäller under certifikatets giltighetstid samt under tiden för arkivering. Sekretessåtagandet gäller inte information som är eller blir allmänt känd, eller som redan fanns hos SBSC vid mottagandet från kunden, eller som överlämnats till SBSC utan åtagande om sekretess från tredje man, eller som SBSC självständigt utvecklat eller utvecklar, eller som måste delges tredje part för att SBSC ska kunna fullfölja uppdraget som
certifieringsorgan. Sekretessåtagandet gäller inte heller om SBSC måste delge informationen till följd av tvingande bestämmelser i lag eller på grund av myndighetsbeslut.

19. Arkivering

Under den tid som ett ärende om certifiering pågår kan SBSC lagra dokument och arbetsresultat som SBSC, kunden eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett för SBSC gemensamt system, för att underlätta tillgång till nödvändig information för den personal som arbetar för kunden. När ett ärende slutförts kommer SBSC att bevara (eller lagra hos tredje man) alla relevanta dokument och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett ärende, i pappersform eller i elektronisk form, under den tid som SBSC anser vara lämplig för den särskilda typen av ärenden. Efter avslutad arkivering förstör SBSC all information relaterad till ärendet oavsett lagringsform.

20. Ändring av allmänna villkor och certifieringsbestämmelser

SBSC förbehåller sig rätten att ändra allmänna villkor och certifieringsbestämmelser för respektive certifieringstyp. De ändrade villkoren eller bestämmelserna publiceras av SBSC. Om certifikatsinnehavaren inte accepterar ändrade förutsättningar eller fullföljer ändrade åtaganden kan certifikatet komma att dras in.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.