Om SBSC

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

SBSC är Sveriges ledande certifieringsföretag inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac för certifiering av företag, personer, produkter och ledningssystem.

Personcertifiering

Vi certifierar behöriga ingenjörer inom brandlarm, talat utrymningslarm, vattensprinkler, boendesprinkler, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även termograförer, föreståndare brandfarlig vara, brandprojektörer, brandskyddstekniker F-gas, lås-mästare, låstekniker, värdeförvaringstekniker och säkerhetschefer.

Företagscertifiering

Vi certifierar anläggarfirmor inom bland annat brandlarm, gassläcksystem, inbrottslarm och CCTV. Vi certifierar även besiktningsfirmor, sprinklerkonsultfirmor, brandkonsultföretag, bevakningsföretag och larmcentraler.

Certifiering av ledningssystem

Vi certifierar ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö till exempel ISO 9001 och ISO 14001. Vi certifierar även system för verksamhetsledning.

Produktcertifiering

Vi certifierar produkter för bland annat brandlarm, släcksystem, vattensprinkler, byggnadsdelar, lås och beslag, förvaringsskydd, inbrottslarm samt fordonsskydd. Vi samarbetar med flera välkända europeiska provningslaboratorier. Läs förteckningen över de provningslaboratorier vi samarbetar med här. 

SBSC är anmält organ (Notified Body) enligt byggproduktförordningen och medlem i EFSG, European Fire and Security Group. Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som arbetar tillsammans med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av certifieringsorganen inom EFSG underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster.

SBSC grundades och ägs av Brandskyddsföreningen tillsammans med Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar vi i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och skyddar egendom.

Oberoendeförklaring och Certifieringsnämnd

Att vara oberoende, opartisk och att uppfattas som sådan är grundläggande för SBSC som ackrediterat certifieringsorgan. Grundläggande för vår verksamhet är också att beslut baseras på objektiva bedömningar av kravuppfyllnad. Våra bedömningar och beslut får inte påverkas av motstridiga intressen, inte heller av personer eller organisationer.

Våra intäkter kommer uteslutande från våra certifierade kunder. SBSC har inga intäkter från slutkunder, konsumentmarknad, branschorganisationer eller normutgivare.

För att garantera vår opartiskhet arbetar SBSC systematiskt och löpande med att identifiera, analysera och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risker vilka kan påverka vår opartiskhet.

Certifieringsnämnd

SBSC Certifieringsnämnd har som uppgift att granska och säkerställa att all certifiering sker på ett opartiskt sätt och med bibehållet oberoende som ackrediterat certifieringsorgan.

Certifieringsnämnden är sammansatt med en bred representation och har en omfattande kompetens avseende de bransch- och produktområden inom vilka SBSC verkar.

För mer information om överklagandeinstans och certifieringsnämnd, vänligen kontakta info@sbsc.se.

SBSC certifieringsnämnd består av:

Mats Moberg, ordförande

Säkerhetsbranschen, Joakim Söderström, ledamot

Säkerhetsbranschen, Christian Hansell, ledamot                 

Svensktermo, Hans Pedersen, ledamot

Besiktning.org, Jöran Jilg, ledamot

Sprinklergruppen, Richard Arvidsson, ledamot                           

SWESEC, Henrik Kolga, ledamot

SEM GROUP, Håkan Hedlund, ledamot

Brandskyddsföreningen, Jens Hjort, ledamot

Stöldskyddsföreningen, Vakant, ledamot

Mårten Wallén, adjungerad

Tomas Åberg, adjungerad

Fredrik Backman, adjungerad

EFSG (European Fire and Security Group)

SBSC är medlem i EFSG. Medlemmarna i EFSG är etablerade certifieringsorgan som arbetar tillsammans med tillhörande provningslaboratorier. De kvalitetsmärkningar som utfärdas av certifieringsorganen inom EFSG underlättar inträde på den europeiska marknaden för leverantörer av produkter, system och tjänster. En hög nivå av ömsesidigt förtroende, förtroende och nära samarbete finns mellan EFSG och dess kunder.

Behoven hos tillverkare och distributörer av komponenter i brandskyddssystem och inbrottslarm har förändrats med en alltmer globaliserad marknad. Exploateringen av nya ekonomiska områden förstärker behovet av väl etablerade kvalitetsmärken, som medför tillgång till ekonomiskt intressanta marknader. EFSG kan matcha behoven hos tillverkare och distributörer med kraven hos andra marknadsaktörer såsom tillsynsmyndigheter och kravställare.

EFSG är övertygad om att marknaden för säkerhetsprodukter i Europa och världen behöver behöriga provnings- och övervaknings institutioner vars styre är helt oberoende av tillverkare, leverantörer och deras intresseorganisationer, om en hög kvalitet på produkter och tjänster ska kunna garanteras. EFSG är en plattform för att samla kompetens kring provning och certifiering. Därigenom skapas möjlighet att säkerställa kvaliteten av säkerhetssystem på den öppna marknaden, något som är absolut nödvändigt.

Ackrediterade av SWEDAC

Ackreditering är en kompetensprövning som görs enligt europeiska och internationella standarder. Det är ett internationellt system med en gemensam lagstiftning för EU. Enligt EU Förordning (EG) 765/2008 har varje land ett nationellt ackrediteringsorgan som är utpekat av landets regering. Även i de flesta andra länder i världen finns ackrediteringsorgan.

Konsumenter, företag, upphandlare eller lagstiftare – alla har behov av att veta att varor och tjänster är säkra och uppfyller krav i standarder, lagstiftning etc. Laboratorier, certifierings- och kontrollorgan gör bedömningar av detta. Men vi måste också kunna lita på att de som gör dessa bedömningar utför dem på ett oberoende och kompetens sätt. Ackrediteringsorganen finns till för att i sin tur bedöma och ha tillsyn över dem som utför provning, kalibrering, certifiering och kontroll. SWEDAC är en statlig myndighet och i uppdraget ingår att vara Sveriges nationella ackrediteringsorgan. SWEDAC kontrollerar regelbundet att företaget eller organisationen i fråga är kompetent att utföra de uppgifter som de en gång ackrediterats för.

Som ett ackrediterat certifieringsorgan omfattas SBSC bland annat av kraven enligt ISO/IEC 17 021 (Certifiering av ledningssystem), ISO/IEC 17065 (Certifiering av produkter) och ISO/IEC 17 024 (Certifiering av personer).

Omfattning av ackreditering för SBSC: Ackrediteringsnummer 1631

SBSC är anmält organ (Notified Body) enligt byggproduktförordningen

Anmälda organ (Notified Bodies) är oberoende organisationer med kompetens att bistå och övervaka tillverkarnas arbete med att verifiera att de produkter som sätts ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom EU. Detta sker genom provning, kontroll och certifiering i enlighet med EU-rättsakter.

Namnet anmält organ kommer från att medlemslandet ska anmäla de organ som godkänts till EU-kommissionen som i sin tur tilldelar varje anmält organ ett fyrsiffrigt identitetsnummer och publicerar namn och adress i kommissionens tidning, Official Journal (OJ). För varje anmält organ anges också inom vilket delområde organisationen har kompetens att agera. En förteckning över de anmälda organ som arbetar inom olika områden finns i kommissionens publika databas Nando

SBSC är anmält organ nummer 2391 i enlighet med förordningen (EU) No 305/2011 - Byggprodukter. Anmälan omfattar:

EN 1125:2008 (Panikutrymningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång)

EN 12209:2003 (Låshus - Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck)

EN 12209:2003 / AC : 2005 (Låshus - Mekaniskt manövrerade lås, fallås och slutbleck)

EN 14846:2008 (Låshus - Elektromekaniskt manövrerade lås och slutbleck)

EN 179:2008 (Nödutrymningsbeslag manövrerade med tryck eller tryckplatta)

EN 1935:2002 (Enkelverkande gångjärn)

EN 1935:2002 / AC : 2003 (Enkelverkande gångjärn)

Byggproduktförordningen är fullt tillämplig sedan 1 juli 2013. Då ersatte förordningen det tidigare byggproduktdirektivet. I Sverige blev den största förändringen att CE-märkning av byggprodukter är obligatorisk. Byggproduktförordningen kallas ofta CPR, efter den engelska titeln Construction Products Regulation. Syftet med byggproduktförordningen är att villkoren för försäljning av byggprodukter på den inre marknaden ska vara enhetliga. 

SWEDAC är den nationella anmälande myndigheten i Sverige vilket innebär att det är SWEDAC som bedömer och anmäler dessa organ till EU-kommissionen. SWEDAC bedömer och utser anmälda organ efter samråd med berörda myndigheter. Bedömningen sker genom ackreditering om inget annat föreskrivs.

SWEDAC utövar med stöd av lagen om ackrediterings och teknisk kontroll (2011:791) 18 § också tillsyn över anmälda organ. Tillsynen sker i samverkan med sektorsansvarig myndighet.

Styrelse

Styrelsen för SBSC består av representanter från såväl Brandskyddsföreningen Sverige, Svenska Stöldskyddsföreningen som Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB.

Maths Lundgren, Ordförande - 070-378 12 92

Anders Bergqvist, Brandskyddsföreningen - 08-588 474 00

Annika Brändström, Stöldskyddsföreningen - 08-783 74 51

Mårten Wallén, Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering - 08 - 409 536 01

Vi klimatkompenserar

Från och med januari 2016 så klimatkompenserar SBSC för hela verksamheten och vi är sedan april 2016 ”klimatsäkrade av Tricorona”. Klimatsäkringen innebär en helhetsmärkning som visar att vi tar ansvar för den klimatpåverkan vår verksamhet medför. Vi beräknar årligen vår klimatpåverkan och söker reducera den år efter år. De oundvikliga utsläppen av växthusgaser som uppstår, klimatkompenserar vi med Gold Standard CER från Sri Balaji.

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i Indien där restprodukter från jordbruket används till energiproduktionen. Vi klimatkompenserar för hela verksamheten inklusive alla tjänsteresor, lokaler och energianvändning.

För mer information om projektet i Sri Balaji, se http://www.tricorona.se/projekt/sri-balaji/