Nordens ledande certifieringsorgan inom brand och säkerhet

SBSC grundades 1997 och ägs av Brandskyddsföreningen och Stöldskyddsföreningen. Genom att erbjuda marknadens mest efterfrågade certifieringar inom brand- och säkerhetsområdet deltar vi i utvecklingen av brand- och säkerhetslösningar med mycket hög kvalitet. Lösningar som räddar liv och egendom.

01.Vi intygar att krav i normer och standarder uppfylls

Genom att utfärda certifikat inom brand och säkerhet säkerställer vi att lagar och krav inom respektive område uppfylls. Kraven finns i normer och standarder som är framtagna av Brandskyddsföreningen, Stöldskyddsföreningen och andra nationella och internationella organisationer. Genom certifiering säkerställer vi att dessa normer och standarder följs. Det höjer kvalitet samt skapar både säkerhet och trygghet.

Våra revisorer har lång erfarenhet av certifiering och oberoende revisioner, och många har mellan 10 och 30 års branscherfarenhet från brand- och säkerhetsområdet. Vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet till våra kunder vid revisioner, under kontroller och i olika typer av samarbeten. På så sätt bidrar vi till hög kvalitet på våra kunders tjänster och produkter.

02.Men vi är mer än bara ett certifieringsföretag

För att skapa en tryggare värld krävs det att någon ställer krav på säkerhetsåtgärder. Därför nöjer vi oss inte bara med att utfärda certifikat. Vi arbetar även aktivt för att certifiering ska användas som urvalsfaktor vid upphandling och för att skapa en förståelse för värdet av att välja produkter och tjänster av mycket hög kvalitet. Vi sprider kontinuerligt vår kunskap om nyttan med certifiering – till kravställare som försäkringsbolag och myndigheter, upphandlare som kommuner och landsting samt slutkunder på företags- och privatmarknaden.

Tack vare omfattande samarbete med våra kunder har vi unik insikt i aktuella utmaningar på brand- och säkerhetsområdet. Genom våra kunder får vi även unik kunskap om vilka behov slutkunderna har när det gäller brand- och säkerhetslösningar, vilket vi tar med oss när vi deltar i utveckling av normer och standarder på nationell och internationell nivå.

Läs mer om SBSC i vårt magasin Certifierad

Vår styrelse

Vår styrelse består av representater från Brandskyddsföreningen, Stöldskyddsföreningen samt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering.

Ord från vår VD

Det råder en ökad osäkerhet i vår omvärld. Hoten blir allt mer komplexa; från militära hot i vårt närområde, till ökande terroristhot och cyberattacker mot både myndigheter, företag och privatpersoner samtidigt som den organiserade brottsligheten ökat. Vi har sett de fruktansvärda konsekvenserna av bristande brandsäkerhet i samband med branden i Grenfell Tower i London. Osäkerheten har satt säkerhet på agendan.

Dessutom sker en mycket snabb teknikutveckling som innebär fantastiska möjligheter till tekniska säkerhetslösningar, men även många sårbarheter. Som slutkunder är vi i många fall beredda att lita på it-lösningar som vare sig är testade eller verifierade på ett oberoende och opartiskt sätt.

Den ökande osäkerheten ställer stora krav på leverantörer inom brand- och säkerhetsområdet, men även på kravställare som exempelvis myndigheter och försäkringsbolag samt de organisationer som ansvarar för normer och standarder. Kraven och olika regelverk behöver hela tiden uppdateras i takt med omvärldsutvecklingen.

För SBSC är det både stimulerande och utmanande att, tillsammans med våra kunder, möta och hantera den ökade osäkerheten och de allt mer komplexa hoten.

SBSC visar genom certifiering att en leverantör av brand- och säkerhetslösningar uppfyller kraven i en norm eller standard. Det ställer höga krav på integritet hos vår personal. Samtidigt krävs det att vi är både lyhörda och ödmjuka inför den verklighet våra kunder lever i. Kan vi kombinera dessa delar har vi som certifieringsorgan kommit en bra bit på väg att tillsammans med våra kunder samarbeta för att skapa en tryggare värld där vårt arbete ytterst handlar om att rädda liv och egendom.

Mårten Wallén
Verkställande Direktör

Ackrediterade av Swedac

Alla som utfärdar certifikat måste ha rätt kompetens och vara oberoende i sina bedömningar. SBSC är ackrediterade av den statliga myndigheten Swedac (Sveriges nationella ackrediteringsorgan) inom följande ackrediteringsområden; anmält organ, behörig brandlarmsingenjör, larmcentraler, säkerhetsskåp, galler och lås, dörrar, fönster, luckor, grindar och där tillhörande byggnadsbeslag samt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi omfattas även av kraven enligt ISO/IEC 17021 (certifiering av ledningssystem), ISO/IEC 17065 (certifiering av produkter) och ISO/IEC 17024 (certifiering av personer). Våra ackrediteringar finns redovisade på Swedacs webbplats under ackrediteringsnummer 1631.

SBSC innehar även tillstånd från Swedac för så kallad flexibel ackreditering.

Läs mer om aktuell omfattning här

 

Tillstånd att certifiera mot SBF- och SSF-normer

SBSC uppfyller kraven i SBF 2021 och har tillstånd att certifiera mot SBF-normer. Syftet med normen är att ange en lämplig kvalitetsnivå på organisation, personal och verksamhet för ett certifieringsorgan. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att certifieringsorganen utför likvärdiga bedömningar och revisioner med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet för att säkerställa att certifierade företag, personer och produkter kan bidra till ökad brandsäkerhet.

Överensstämmelsen med de krav som anges i denna norm visas genom ett tillstånd utfärdat av Brandskyddsföreningen.

SBSC:s tillstånd och detaljerad information om vilka normer tillståndet omfattar finns listat här på Brandskyddsföreningens hemsida.

SBSC uppfyller även kraven i normen SSF 1130 Krav på Certifieringsorgan, utgiven av Stöldskyddsföreningen. Tillstånd finns publicerat på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Oberoende och opartiska

Att vara oberoende, opartisk och att uppfattas som sådan är grundläggande för SBSC som ackrediterat certifieringsorgan. Grundläggande för vår verksamhet är också att beslut baseras på objektiva bedömningar av kravuppfyllnad. Våra bedömningar och beslut får inte påverkas av motstridiga intressen, inte heller av personer eller organisationer.

Våra intäkter kommer uteslutande från våra certifierade kunder. SBSC har inga intäkter från slutkunder, konsumentmarknad, branschorganisationer eller normutgivare.

För att garantera vår opartiskhet arbetar SBSC systematiskt och löpande med att identifiera, analysera och vidta nödvändiga åtgärder för att minimera risker vilka kan påverka vår opartiskhet.

Notified Body enligt byggprodukt­förordningen

Vi är anmält organ nummer 2391 enligt förordningen (EU) No 305/20111 – byggprodukter. Det innebär att vi är en oberoende organisation med kompetens att övervaka och bistå tillverkare i arbetet med att verifiera att produkter som släpps på marknaden uppfyller de regler som finns inom EU.

Medlemmar i European Fire and Security Group

Vi är med i European Fire and Security Group – en plattform för kompetens inom provning och certifiering bestående av en grupp etablerade certifieringsorgan som arbetar tillsammans med tillhörande provningslaboratorier. Vi säkerställer kvaliteten av säkerhetssystem och underlättar inträdet för leverantörer på den europeiska marknaden.

EFSG informationsblad (på engelska)

Vi klimatkompenserar

Sedan 2016 är vi klimatsäkrade av Tricorona. Vi klimatkompenserar för hela verksamheten och tar ansvar för all klimatpåverkan som vår verksamhet medför inklusive tjänsteresor, lokaler och energianvändning. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan och kompenserar för de utsläpp som är oundvikliga.

Jobba hos oss

Hos oss arbetar cirka 25 personer som bland annat certifieringsingenjörer, revisorer, handläggare och koordinatorer. Vi har även tjänster inom ekonomi, HR, rådgivning, kommunikation och marknadsföring. Vår verksamhet ligger i trevliga lokaler på Södermalm i centrala Stockholm.

Läs mer och hitta lediga tjänster

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.