Systemcertifiering

”Ett ledningssystem styr verksamheter i rätt riktning för effektivisering och lönsamhet”

Utan någon form av ledningssystem kan det vara svårt att få en bra översikt och effektiv planering vid olika förbättringsåtgärder i verksamheten. Med vår unika kompetens och erfarenhet som ackrediterad aktör hjälper vi er inom brand- och säkerhetsområdet med revisionstjänster av ledningssystem. Våra revisionstjänster inom systemcertifiering finns anpassade till såväl det lilla företaget som den multinationella koncernen.

Nedan presenteras de certifieringar SBSC erbjuder för ledningssystem inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöområdet.


ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 innehåller ett flertal krav som i sin tur baseras på ett antal principer:

• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
• Ständiga förbättringar

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag. Vissa företag har till och med ledningssystem som krav för att göra affärer. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag samt inom offentlig och ideell verksamhet.


ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. 

Ett aktivt miljöarbete ger många fördelar. Dels för ditt företag i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering, men också för vår gemensamma miljö.

Ett levande och väl integrerat miljöledningssystem ger även:
•  Ökad processeffektivitet
•  Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
•  Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
•  Ökad andel förnybara resurser och system
•  Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
•  Ökad kompetens i organisationen
•  Ökad dialog mellan organisation och intressenter

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:
•  Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas 
•  Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
•  Systemet är beskrivet 
•  System och beskrivning underhålls löpande
•  Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan


AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att kunna bli arbetsmiljöcertifierad krävs att det i verksamheten finns ett ledningssystem för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av arbetsmiljöarbetet.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra prestandan.

OHSAS 18001 anger krav för ledningssystem för arbetsmiljö varigenom en organisation ges möjlighet att kontrollera arbetsmiljöriskerna och förbättra prestandan.

Normen är tillämplig på varje organisation som vill

  • upprätta ett ledningssystem för arbetsmiljö för att eliminera eller minska riskerna för medarbetare och andra intressenter som kan vara utsatta för arbetsmiljörisker som hör samman med de aktiviteter som utförs;
  • införa, underhålla och ständigt förbättra ett ledningssystem för arbetsmiljö;
  • säkerställa att systemet överensstämmer med den fastställda arbetsmiljöpolicyn;
  • visa upp denna överensstämmelse för andra intressenter;
  • ansöka om certifiering/registrering av ledningssystemet för arbetsmiljö genom en extern organisation eller
  • göra en egen uppföljning och deklaration om överensstämmelse med OHSAS 18001.

Alla krav i OHSAS 18001 är avsedda att införas i ett ledningssystem för arbetsmiljö. Omfattningen av denna tillämpning beror på faktorer som organisationens arbetsmiljöpolicy, typen av aktiviteter samt riskerna och komplexiteten i den operativa verksamheten. OHSAS 18001 avser den arbetsmiljö som berör hälsa och säkerhet men inte produktsäkerhet.


FR2000

FR2000 är en standard för verksamhetsledning anpassat för små och medelstora företag. Standarden integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning till ett enda, integrerat ledningssystem.

Allt fler organisationer möter krav från kunder och andra intressenter att de ska ha ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Samtidigt finns det fler än kvalitet och miljö delar av verksamheten som behöver ordning och reda med hjälp av tydliga rutiner.

FR2000 Verksamhetsledning är en standard som kan användas av alla typer av organisationer för att skapa ett integrerat ledningssystem med krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetens. Standarden är pedagogiskt flödesorienterad och speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

De viktigaste nyheterna i den senaste utgåvan – FR2000:2017 – är att den nu säkerställer följsamhet till ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

FR2000 har också blivit tydligare och enklare att följa, och dessutom täcker den ytterligare ett område; Vägledning för socialt ansvarstagande – något som kommuner och landsting efterfrågar allt mer.

Allt sammantaget kommer FR2000 i ännu högre grad att vara en fullvärdig standard för certifiering av ledningssystem – inte minst för små och medelstora företag.


SWE Q

Företag inom säkerhetsbranschen kan certifiera sina kvalitetsledningssystem hos SBSC enligt den förenklade varianten SWE Q.

SWE Q är en norm som tagits fram av Stöldskyddsföreningen i samarbete med den tidigare branschorganisationen Swelarm. Den är enklare till sin omfattning än ISO 9001 och är tänkt att vara ett steg på vägen mot fullständig ISO 9001-certifiering. Den är speciellt lämpad för mindre företag.