Personcertifiering

Varför ska jag certifiera mig?

Det finns många fördelar med personcertifiering inom brand- och säkerhetsområdet. Du kan: 

 • Bli erkänd av dina kollegor som expert
 • Få ökat förtroende för dina förmågor
 • Få erkännande för din kunskap av kravställare
 • Förbättrar din arbetsprestation
 • Förbättra dina karriärmöjligheter
 • Bevisa din unika kompetens 

Dessutom säkerställer certifieringen att du kan tillämpa regler, lagar och föreskrifter inom området på korrekt sätt. 

Nedan presenteras de personcertifieringar SBSC erbjuder inom brand- och säkerhetsområdet. Normerna utfärdas av Brandskyddsföreningen (SBF) respektive Stöldskyddsföreningen (SSF). För den som önskar köpa normer hänvisas till SBF eller SSF.


Brand

Säkerhet

SBF 1001 Behörig ingenjör gassläcksystem

Syftet med normen är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör gassläcksystem ska ha. Målsättningen är att normen ska bidra till att gassläcksystem utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Avsikten är att en behörig ingenjör gassläcksystem ska arbeta för att aktuella gassläcksystem blir utförda på ett funktionsdugligt sätt i enlighet med gällande regler. Behörig ingenjör gassläcksystem ska följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Behörig ingenjör gassläcksystem ska även informera om villkor som kan ha betydelse för bedömningen av gassläcksystemets skyddsvärde, t.ex. försäkringsvillkor.

Certifikat som behörig ingenjör gassläcksystem är en förutsättning för sakkunnig person enligt Norm för anläggarfirma gassläcksystem, SBF 1002 respektive besiktningsman enligt Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar, SBF 1003.

Normen anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av gassläcksystem. Normen anger miniminikrav. 


SBF 1007 Behörig ingenjör brandlarm

Syftet med normen är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör brandlarm skall ha. Målsättningen är att denna norm skall bidra till att säkerställa att brand- och utrymningslarmanläggningar utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Avsikten är att en behörig ingenjör brandlarm i sin yrkesutövning arbetar för att aktuella brandlarmanläggningar blir utförda på ett funktionsdugligt och tillfredställande sätt samt i sin yrkesutövning följer lagar och bestämmelser.  Certifikat som behörig ingenjör brandlarm är en förutsättning för sakkunnig person enligt Norm för anläggarfirma brandlarm, SBF 1008 respektive besiktningsman enligt Norm för besiktningsfirma brandskyddsanordningar, SBF 1003.

I korthet är kraven för att bli Behörig ingenjör brandlarm enligt SBF 1007:5 följande:

 • Allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsvarar lägst Matematik 2b, Svenska 2 och Engelska 5. Motsvarande grundkompetens kan även vara 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området brandlarm.
 • Utbildning i grundläggande brandskydd (enligt innehåll i normen SBF 1007, bilaga1) 
 • Utbildning i entreprenad juridik om minst 1 dag (genomförd under den senaste 5-års perioden)
 • Minst 2 års praktisk erfarenhet inom området brandlarm
 • Kunskap och kännedom om senaste utgåvan av de regler, standarder och föreskrifter vilka framgår av normen. Kunskap och kännedom prövas genom en skriftlig examination.
 • Tillgång till de regler, standarder och föreskrifter vilka framgår av normen
 • Kännedom om produkter som ingår i och används för brand- och utrymningsanläggningar
 • En Behörig ingenjör brandlarm ska i sitt arbete omfattas av en ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i Byggandets Kontraktkommittés AB, ABK eller ABT

Certifiering enligt SBF 1007:5 är ansökningsbar från och med 2017-09-01. Vid frågor kring certifiering enligt SBF 1007:4, vänligen kontakta SBSC.


SBF 1018 Behörig ingenjör vattensprinkler

Syftet med normen är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör vattensprinkler ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att vattensprinklersystem utförs med tillfredställande kvalitet och tillförlitlighet.

Avsikten är att en behörig ingenjör vattensprinkler ska arbeta för att aktuella vattensprinklersystem blir utförda på ett funktionsdugligt sätt i enlighet med gällande regler. Behörig ingenjör vattensprinkler ska följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för verksamheten. Behörig ingenjör vattensprinkler ska även informera om villkor som kan ha betydelse för bedömningen av vattensprinkleranläggningens skyddsvärde, t.ex. försäkringsvillkor.

Certifikat som behörig ingenjör vattensprinkler är en förutsättning för sakkunnig person enligt Norm Anläggarfirma vattensprinkler, SBF 1020 respektive besiktningsman enligt Norm Besiktningsfirma brandskyddsanordningar, SBF 1003. En behörig ingenjör vattensprinkler kan också vara sakkunnig person enligt Norm Anläggarfirma boendesprinkler SBF 2009.

Normen anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med olika typer av vattensprinklersystem. Normen anger miniminikrav. 


SBF 1031 Termograför elanläggning

Att kravställare och kunder efterfrågar certifierade termograförer blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Nu är det enklare och billigare att certifiera sig mot Brandskyddsföreningens norm SBF 1031 och få ett tydligt bevis på att du har de kunskaper som efterfrågas.

Med den senaste normen räcker det med att du uppfyller grundkompetens för att göra provet inför certifiering. Det vill säga att du har teoretiska kunskaper som krävs för elinstallatör (ABL). Vid examinationen testas dina kunskaper om allmän termografikunskap och bildtolkning.  

NÅGRA AV DE KRAV SOM STÄLLS FÖR CERTIFIERING

• Teoretisk utbildning som krävs för elinstallatörer (ABL)
• Teoretisk grundkunskap om bl. a värmelära, strålningslära, mätteknik, bildtolkning
• Praktiskt arbetat med starkströmsanläggningar under minst 2 år
• 100 timmar/år praktisk erfarenhet av termografering av starkströmsanläggningar 
• Tillgång till kalibrerad termograferingsutrustning om minst 70 000 pixlar
• Delta i erfarenhetsutbyte med högst 3 års mellanrum
• Examination med godkänt skriftligt prov  inom exempelvis värmelära, strålningslära, rapportering och bildtolkning
• Termograferingsarbeten ska omfattas av en ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i AB, ABK eller ABT

En certifierad termograför har dokumenterade kunskaper för att genomföra termografering av elektriska anläggningar på ett korrekt sätt. Normen SBF 1031 omfattar krav för personer som utför termografering av elektriska installationer för att upptäcka och lokalisera möjliga fel. Kompetenskraven är utformade för att termograferingen ska bli utförd på ett fackmässigt sätt.

Termografering används för att mäta temperaturdifferenser i till exempel elektriska installationer. Defekta eller överbelastade elektriska installationer kan orsaka överhettning eller kortslutning som kan leda till brand och produktionsavbrott. Tidig upptäckt av sådana fel kan bidra till att spara egendomsvärde och människoliv. Modern termografiutrustning är ett hjälpmedel för att upptäcka och eliminera heta områden i elektrisk utrustning och kretsar. För att detta ska ske är det nödvändigt att utrustningen används av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra termografering. 


SBF 2004 Brandprojektör

En certifierad brandprojektör har dokumenterade kunskaper för att korrekt och rationellt genomföra brandprojektering genom förenklad dimensionering av brandskyddet för de typer av byggnader som omfattas av normen. Det innebär att en certifierad brandprojektör på uppdrag av byggherren upprättar en brandskyddsdokumentation i enlighet med BBR och följer upp denna. I denna norm används begreppet brandprojektör för denna person.

Brandskydd i en byggnad kan utformas ifrån antingen förenklad eller analytisk dimensionering. Den förenklade dimensioneringen utgår ifrån att man följer de anvisningar och regler som beskrivs i BBR, som framför allt bygger på erfarenheter och branschpraxis. Denna metod kan ofta användas för mindre komplexa byggnader. Om byggnadens brandskydd utformas korrekt från början kan det bidra till att rädda människoliv och egendomsvärde i händelse av brand. Det är viktigt att brandskyddsfrågorna och lämplig kompetens för detta ges rätt prioritet vid byggprojekteringen och det är nödvändigt att brandskyddsprojekteringen utförs av kvalificerad personal som har erforderlig utbildning och erfarenhet att utföra detta.


SBF 2005 Brandskyddstekniker F-gas

Syftet med normen är att ange krav på personer som önskar uppfylla artikel 5 i Kommissionens förordning (EG) 304/2006 om minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande för certifiering av företag och personal med avseende på stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.

Normen anger krav för personer som arbetar med läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och/eller service av stationära brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller vissa fluorerade växthusgaser.


SBF 2008 Behörig ingenjör boendesprinkler

Syftet med normen är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens en behörig ingenjör boendesprinkler ska ha. Målsättningen är att normen ska bidra till att boendesprinklersprinklersystem utförs med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Avsikten är att en behörig ingenjör boendesprinkler ska arbeta för att boendesprinklersystem blir utförda på ett funktionsdugligt, tillfredsställande och tillförlitligt sätt i enlighet med gällande standard och SBF 501. Behörig ingenjör boendesprinkler ska följa de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller för verksamheten.

Certifikat som behörig ingenjör boendesprinkler är en förutsättning för sakkunnig person enligt Norm Anläggarfirma boendesprinkler, SBF 2009, respektive besiktningsman enligt Norm Besiktningsfirma brandskyddsanordningar, SBF 1003.

Normen anger krav för personer som i sin verksamhet arbetar med boendesprinklersystem i enlighet med SS 88 30 01. Normen anger minimikrav. Normen omfattar inte krav för personer som arbetar med sprinklersystem för andra verksamheter än de som anges i SS 88 30 01.

Byggnader som skyddas med boendesprinkler kan omfatta andra typer av verksamhet än vad standarden anger. Normen omfattar inte krav för personer som arbetar med vattensprinklersystem för andra verksamheter.


SBF 2014 Föreståndare brandfarlig vara

För att kunna visa exempelvis räddningstjänsten i kommunen att verksamheten har den kompetens som lagar och andra bestämmelser kräver finns nu möjlighet att certifiera en föreståndare brandfarlig vara enligt Brandskyddsföreningens norm (SBF 2014:1).

Föreståndarens uppgift är att se till att hanteringen av brandfarliga varor sker både enligt gällande regler och på ett säkert sätt. Genom att bli certifierad föreståndare brandfarlig vara får du bevis på att du har den kunskap som behövs. Förutom certifikat får du ett behörighetskort som t.ex. kan användas när räddningstjänsten i kommunen kontrollerar att verksamheten uppfyller lagar och bestämmelser. Det blir tydligt för försäkringsbolag och andra kravställare att verksamheten kontinuerligt investerar i kunskap kring säkerhetshöjande åtgärder. Certifieringen innebär även en ökad kontroll som i slutändan kan minska risker och därmed höja säkerheten för verksamheten.

Brandskyddsföreningens norm (SBF 2014:1) är indelad i fem olika grupper beroende på verksamhetens omfattning och typ av anläggning. SBSC certifierar föreståndare i fyra av dessa grupper. Några exempel på områden som berörs är restaurangkök, butiker, smyckestillverkning, sjukhus, skolor, bilverkstäder, bensinstationer och industrin.

Läs mer om hur certifieringen går till, priser, examination etc i vårt produktblad. 

Redan bestämt dig? Ansökan om certifiering sker genom SBSC kundportal.

Kontakta oss om du är ny kund hos oss. 

 För ytterligare information kontakta Tomas Åberg eller Carina Trygg.


SBF 2017 Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande

Syftet med normen är att ange en lämplig miniminivå på den kompetens som en Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande ska ha. Målsättningen är att denna norm ska bidra till att säkerställa att utrymningslarm med talat meddelande utförs enligt SBF 502 med tillfredsställande kvalitet och tillförlitlighet.

Avsikten är att en Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande i sin yrkesutövning arbetar för att utrymningslarm med talat meddelande blir utförda på ett funktionsdugligt och tillfredsställande sätt samt i sin yrkesutövning följer lagar och bestämmelser.

Certifikat som Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande är en förutsättning för sakkunnig person enligt SBF 2018 Norm Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande, respektive besiktningsman enligt SBF 1003 Norm Besiktningsfirma brandskyddsanordningar.

I korthet är kraven för att bli Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 2017 följande:

 • Allmän grundkompetens med godkänt slutbetyg från gymnasieskolan som motsvarar lägst Matematik 2b, Svenska 2 och Engelska 5. Motsvarande grundkompetens kan även vara 5 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området utrymningslarm med talat meddelande.
 • Utbildning i grundläggande brandskydd (enligt innehåll i normen SBF 2017, bilaga 1) 
 • Utbildning i entreprenad juridik om minst 1 dag (genomförd under den senaste 5-års perioden)
 • Utbildning i ljud och taluppfattbarhet (enligt innehåll i normen SBF 2017, bilaga 2)
 • Minst 2 års praktisk erfarenhet inom området utrymningslarmanläggningar med talat meddelande eller brandlarm
 • Kunskap och kännedom om senaste utgåvan av de regler, standarder och föreskrifter vilka framgår av normen. Kunskap och kännedom prövas genom en skriftlig examination.
 • Tillgång till de regler, standarder och föreskrifter vilka framgår av normen
 • Kännedom om produkter som ingår i och används för utrymningslarm med talat meddelande
 • En Behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande ska i sitt arbete omfattas av en ansvarsförsäkring som minst motsvarar kraven i Byggandets Kontraktkommittés AB, ABK eller ABT

Denna certifiering är ansökningsbar från och med 2017-09-01.


SSF 1016 - Behörig ingenjör inbrottslarm

Normen syftar till att specificera krav på behörig ingenjör inbrottslarm. Förutsättningar för att en inbrottslarmanläggning skall utföras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma som har personal med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen.

I Svenska Stöldskyddsföreningens norm för Anläggarfirma för inbrottslarmanläggning, SSF 1015 anges att hos anläggarfirma skall minst en person uppfylla kraven i denna norm.

Normen omfattar krav på behörig ingenjör inbrottslarm. Kraven avser den behörige ingenjörens kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom inbrottslarmområdet.


SSF 1041 – Certifierad låstekniker

Normen omfattar krav på certifierad låstekniker. Kraven avser den certifierade låsteknikerns kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom låsområdet.

SSF 1049 – Certifierad låsmästare

Normen omfattar krav på certifierad låsmästare. Kraven avser den certifierade låsmästarens kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom låsområdet.

SSF 1062 – Behörig ingenjör CCTV

Förutsättningar för att en CCTV-anläggning ska installeras på ett korrekt sätt och fungera tillfredsställande är att den installeras av en anläggarfirma som har personal med tillräcklig kompetens enligt denna norm. Dessutom är det väsentligt att service och garantiåtaganden kan upprätthållas på anläggningen. Denna norm syftar till att specificera krav på Behörig ingenjör CCTV.

I Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 1061 Anläggarfirma CCTV anges att hos anläggarfirma ska minst en person uppfylla kraven i denna norm.

Normen omfattar krav på Behörig ingenjör CCTV. Kraven avser den behörige ingenjörens kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom CCTV-området.


SSF 1071 - Certifierad säkerhetschef

Normen omfattar krav på certifierad säkerhetschef. Kraven avser säkerhetschefens kompetens avseende teoretisk utbildning, praktisk erfarenhet samt laglydighet.

Normen omfattar krav inom bland annat områden som:

 • Riskhantering och riskanalys
 • Fysisk säkerhet
 • Krishantering
 • Kontinuitetshantering
 • Brand
 • Säkerhetsjuridik
 • Informationssäkerhet
 • Personsäkerhet
 • Utredningar
 • Omvärldsbevakning
 • Marknadsföring
 • Organisation/Projektledning
 • Företagsekonomi
 • Kommunikation och intern marknadsföring

SSF 1076 – Certifierad värdeförvaringstekniker

Normen syftar till att specificera krav på Certifierad värdeförvaringstekniker Begreppet värdeförvaringstekniker är väl inarbetat och står som garanti för kunskap, kvalitet och etik inom området värdeförvaring.

Kravställare som t.ex. försäkringsbolag eller myndigheter hänvisar till standarder i villkor och föreskrifter där krav på förvaring finns. Krav som kan ställas inom detta område kan avse stöldbegärlig egendom, vapen, hemliga handlingar m.m.

Kraven i normen avser den certifierade värdeförvaringsteknikerns kompetens avseende grundutbildning, praktisk erfarenhet och fackkunskap inom området förvaringsenheter och lås till dessa.