Certifieringsbestämmelser Larmcentral EN 50518

Version: 2019-10-29

1 Allmänt

Som svensk standard gäller SS-EN 50518 vilken är baserad på europastandarden EN 50518:2019. Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering erbjuder en oberoende och opartisk certifiering av larmcentraler enligt EN 50518.

Som garanti för oberoende och opartiskhet är SBSC ackrediterat av SWEDAC enligt kraven i SS-EN ISO/IEC 17065. Omfattningen av ackrediteringen framgår på www.swedac.se.

Detta dokument ger en beskrivning av hur certifieringsprocessen mot dessa standarder går till och vilka åtaganden den sökande förbinder sig till. Att ansöka om certifiering och att vara certifikatsinnehavare innebär såväl ett åtagande för att utföra aktiviteter som ett ekonomiskt åtagande.

2 Ansökan om certifiering

Kunden ska ansöka om certifiering via kundportalen på SBSC:s webbplats eller på annat sätt som anvisas av SBSC.

En ansökan innebär att företaget som sökande accepterar de förutsättningar som gäller för certifieringen och att under tiden certifikatet är giltigt alltid fullfölja de åtaganden som finns i dessa krav och i SBSC:s allmänna villkor.

Kunden ska vara en juridisk person.

3 Handläggning

Mottagen ansökan bekräftas och i mottagningsbekräftelsen framgår vilka handlingar som ansökan behöver kompletteras med för att SBSC ska kunna göra en första bedömning att samtliga krav är uppfyllda.

SBSC gör en genomgång av ansökan i syfte att bekräfta att inga missförstånd uppkommit om certifieringens omfattning. De handlingar som behövs för att bedöma överensstämmelsen stäms av mot av kraven i respektive standard. Om det är nödvändigt begärs kompletterande handlingar in. När SBSC anser att tillräckligt med underlag för att kunna göra en revision på plats inkommit, kan tidpunkt för en första revision överenskommas.

4 Revisioner

Som en del i arbetet med att undersöka om kraven i standarderna är uppfyllda gör SBSC revisioner på plats. Dessa görs inför att ett certifikat kan utfärdas, under certifikatets giltighetstid och inför förnyande av certifikat. Kunden åtar sig att medverka till att revisionerna kan genomföras i de berörda lokalerna, att efterfrågat material från system eller leverantörer finns att granska och att berörd personal kan intervjuas. Antal medverkande från SBSC kan variera. Då certifieringen utförs under ackreditering kan även SWEDAC komma att medverka som observatörer.

4.1 Certifieringsrevision

Certifieringsrevision genomförs på plats enligt EN 50518 uppdelat på en eller flera revisioner.

4.1.1 Granskning av lokaler och fysiska förutsättningar

Vid denna granskning kontrolleras rimligheten i organisationens riskbedömning. Ritningsunderlag och verifikat stäms av mot verkliga installationer.

4.1.2 Granskning av tekniska system

Vid denna granskning stäms verifikat och beskrivningar av mot verkligt utförande och funktionalitet.

Här kontrolleras normalt:

 • Hur de tekniska systemen fungerar och samverkar
 • Hur registrering och tidsstämpling sker
 • Hur larmcentralens egna testrutiner, felhantering och felrapportering hanteras
 • Hur larmcentralens externa meddelanden registreras och kan återskapas
 • Hur loggning fungerar
 • Datalagring
 • Mätning av larmcentralens ”tekniska” prestanda
 • Beredskapsplanen och dess aktualitet

4.1.3 Granskning av rutiner och processer

Vid denna granskning stäms verifikat och beskrivningar av mot verkligt utförande och funktionalitet.

Här kontrolleras normalt:

 • Bemanning
 • Säkerhetsprövning av personal
 • Utbildning/kompetens
 • Rutiner
 • Tester och underhåll inklusive loggning av detta
 • Tillträde
 • Databashantering inklusive loggning, lagring, borttagning
 • Kontinuitetshantering/Nödfall
 • Signal/larmhantering
 • Reklamationshantering

4.2 Periodiska revisioner

Under certifikatets giltighetstid ska övervakande aktiviteter ske. Dessa aktiviteter innefattar periodiska revisioner på plats hos certifikatsinnehavaren och eventuell särskild granskning vid större förändringar. Periodiska revisioner utförs minst en gång per år. Omfattningen av de periodiska revisionerna bestäms på förhand av ett upprättat program. Programmet kan vid behov anpassas. Om lokalerna inte byggts om behöver normalt inte dessa delar granskas särskilt. Den periodiska revisionen anses avslutad när eventuella avvikelser har besvarats och accepterats av SBSC. Det innebär då att certifikatets bedöms fortsatt giltigt fram till sista giltighetsdatum.

4.3 Recertifieringsrevision

Om certifikatsinnehavaren önskar kan SBSC under det sista giltighetsåret utföra en recertifieringsrevision för att undersöka om förlängning av certifikatets giltighetstid kan medges. Detta är endast möjligt att genomföra om den standard som det gällande certifikatet är utfärdat mot också är den standard som recertifieringsrevisionen ska ske mot. Vid bedömning tas bland annat hänsyn till revisioner utförda under certifikatets giltighetstid. Om större förändringar inom certifikatsinnehavarens verksamhet skett, kan en fullständig certifieringsrevision behöva utföras.

Om recertifieringsrevisionen inte slutförts eller om korrigerande åtgärder på avvikelser inte har kunnat bekräftas innan certifikatets giltighetstid går ut, kan inte förlängning av certifikatets giltighetstid medges. Certifikatet kan dock återställas inom 6 månader om de kvarstående aktiviteterna kring recertifieringen slutförs. I annat fall ska minst en extra revision på plats utföras för att bekräfta överensstämmelse.

Det förnyade certifikatet kan inte dateras före datum för beslut om recertifiering. Giltighetstiden baseras på föregående certifieringscykel.

4.4 Extra revisioner

Om de villkor och förbindelser som accepterats vid ansökan om certifiering inte uppfylls under giltighetstiden, kan SBSC undersöka förhållandena hos certifikatsinnehavare med minimalt eller inget varsel. Detta för att verifiera att efterlevnaden av standarden upprätthålls på ett tillfredsställande sätt och att villkor för certifieringen är uppfyllda.

Extra revision kan även utföras som ett resultat av inkomna klagomål mot certifikatsinnehavaren, om det är oklart om korrigerande åtgärder på utfärdade avvikelser genomförts och/eller fått effekt eller för att följa upp tillfälligt återkallade certifikat.

Certifikatsinnehavaren ska informera SBSC om större förändringar i den certifierade larmcentralen. Detta kan föranleda en extra revision av de avsnitt i respektive standard som berörs av förändringen.

4.5 Avvikelser

Avvikelser identifierade under revision eller dokumentgranskning dokumenteras i avvikelserapporter. Avvikelser ska besvaras med orsaksanalyser och korrigerande åtgärder inom den tid som framgår på avvikelserapporten.

Certifikatsinnehavaren informeras om hur de förväntas presentera bevis på effektiva korrigerande åtgärder.

Denna information kan framgå i den dokumenterade avvikelsen eller muntligt på slutmöte efter revisionen.

Då korrigerande åtgärder inkommer kan SBSC informera certifikatsinnehavaren om ytterligare aktiviteter krävs för att bekräfta att de korrigerande åtgärderna fått effekt, exempelvis genom en extra revision, eller om den insända dokumentationen bedömts tillräcklig.

Vid certifieringsrevision ska avvikelser besvaras och accepteras inom 6 månader från certifieringsrevisionens sista dag. Om denna tidsgräns överskrids ska ny kompletterande certifieringsrevision genomföras innan certifieringsprocessen återupptas.

5 Bedömning av överensstämmelse

Bedömning och utvärdering av överensstämmelse sker mot kraven i aktuellt regelverk. När samtliga kravelement har godkänts kan beslut om utfärdande av certifikat förberedas efter certifieringseller recertifieringsrevision. Efter periodisk revision meddelas certifikatsinnehavaren att årets revision slutförts.

I de fall överensstämmelse inte kan bekräftas kan utgivet certifikat dras in tillfälligt eller permanent. Vid tillfällig indragning informeras certifikatsinnehavaren om vilka aktiviteter som krävs för att häva indragningen.

6 Granskning och beslut

Granskning och beslut görs av personal på SBSC som inte deltagit i handläggningen av certifieringsärendet. I de fall certifikat inte medges meddelas kunden om anledningen till detta och ges möjlighet att korrigera identifierade brister.

7 Certifikat och giltighetstid

Giltighetstiden för certifikat är tre år från datum för beslut. Certifikatet utgör certifieringsdokumentet. Ett urval av informationen presenteras i förteckningar, bland annat på www.sbsc.se och www.sakerhetsleverantorer.se.

8 Informationsåtagande

Under tiden då ansökan behandlas och när certifikat utfärdats ska certifikatsinnehavaren registrera eventuella klagomål från sina kunder och intressenter, inklusive korrigerande åtgärder. På begäran av SBSC ska detta uppvisas.

Under tiden då certifikat är utfärdat ska certifikatsinnehavaren utan dröjsmål meddela till SBSC förändringar i larmcentralens ägarskap, funktion, arbetssätt, större ändringar i dess ledningssystem eller annat som kan påverka det som certifieringen omfattar. Exempel på detta kan vara ombyggnation, omorganisation, ändring av kontaktuppgifter eller personer inom ledande befattningar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.

This site is registered on wpml.org as a development site.