Vad är certifiering?

Certifiering innebär en standardiserad prövning där en kompetent oberoende part intygar att ett företags processer, produkter och system eller en persons kompetens uppfyller en kravspecifikation, norm eller standard. Certifieringen är tidsbegränsad och under giltighetstiden genomförs kontinuerligt kontroller för att säkerställa att kraven uppfylls. När certifieringsperioden är slut kan du förnya ditt certifikat genom recertifiering dig hos oss. SBSC certifierar företagpersoner, produkter och system

Vem ställer kraven och vem tar fram normer?

Det är främst myndigheter som Boverket, Polismyndigheten, Räddningstjänsten samt försäkringsbolag och branschorganisationer som ställer krav på att aktörerna inom säkerhetsbranschen uppfyller vissa krav. Kraven formuleras i normer som tas fram av experter inom området och sedan ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen inom stöldskyddsområdet och Brandskyddsföreningen Sverige inom brandskyddsområdet.

Vad är SBSC:s roll?

SBSC certifierar leverantörer av brand- eller säkerhetslösningar mot Brandskyddsföreningens och Stöldskyddsföreningens normer. SBSC har ingen egen normverksamhet men är remissinstans vid framtagande av normer.

Certifiering

”De flesta upphandlingar avgörs på lägst pris när det borde vara bäst kvalitet som avgör”

Att använda sig av certifiering vid upphandlingar eller inköp innebär att köparen vet vad den får – en garanterad och regelbunden kontroll på ett företag, dess personal, produkter och ledningssystem

Varför ska jag som köpare ställa krav på certifiering?

  • Uppföljning av avtal är den svagaste punkten vid upphandling inom bland annat offentlig sektor  
  • Certifiering hjälper kunden att veta att saker blir som man lovat
  • Certifiering är en garanti för kunden att kvalitetskraven blir uppfyllda
  • Kvalitetskraven är i sin tur framtagna av myndigheter och intresseorganisationer, det vill säga oberoende av varumärken m.m.

 

Får man ställa krav på certifiering vid offentlig upphandling? Ja, det får man, men det är viktigt att inte endast ställa krav på certifiering utan även ge en leverantör möjlighet att bevisa att denne uppfyller ställda krav genom likvärdiga åtgärder. Det blir då upp till den icke certifierade leverantören att förklara varför deras leverans är lika trygg som den certifierades.

Som köpare är fortlöpande kontroll av kvaliteten på leveranser ofta den svaga länken i alla avtal. Det kan lösas genom att köparen exempelvis ställer krav på årliga kontroller i avtalet. Att som köpare göra egna kontroller är ofta dyrt och resurskrävande. Certifiering blir därför ett billigare alternativ för köparen att säkerställa kvalitet över tiden.

Genom att ha valt certifiering har våra kunder bevisat att de håller en hög kvalitet. En kvalitet som omfattar såväl företag, personal, produkter som ledningssystem. Något som i sin tur leder till att köpare av certifierade tjänster och produkter inom brand- och säkerhetsområdet vet vad de köper.


 

Som kund hos SBSC anlitar du ett av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) ackrediterat certifieringsorgan för certifiering, vilket innebär att du får:

  • Kompetent och oberoende revision
  • Långsiktigt stöd i strävandet efter förbättring
  • Ett certifikat med marknadens förtroende både nationellt och internationellt

Läs mer om fördelarna med certifiering och upphandling av certifiering. 

Läs mer om SBSCs ackrediteringsomfattning på SWEDACs hemsida (www.swedac.se).

 

Om certifiering SWEDAC