Certifieringsbestämmelser personcertifiering

Version: 2018-07-03

1. Inledning

Detta dokument utgör SBSC:s bestämmelser för certifiering av personer. Utöver dessa bestämmelser gäller SBSC:s allmänna villkor.

2. Kundens åtaganden

2.1 Allmänt
Kunden ska alltid uppfylla SBSC:s allmänna villkor och certifieringsbestämmelser och implementera relevanta ändringar när de kommuniceras av SBSC.

Kunden ska vara en fysisk person.

2.2 Ansökan
Kunden ska ansöka om certifiering via kundportalen på SBSC:s webbplats eller på annat sätt som anvisas av SBSC.

Sökanden ska utöver ansökan tillhandahålla komplett och korrekt information som SBSC behöver för certifieringens genomförande. Om sökanden eller tredje man som sökanden anvisar dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för certifieringens genomförande, kan det orsaka förseningar och merkostnader. SBSC ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader. När certifieringen genomförs utgår SBSC från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt. SBSC ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från sökanden.

Information och material ska vara på svenska eller engelska.

2.3 Examination
Den sökande är skyldig att genomföra de åtgärder som krävs för att SBSC ska kunna genomföra bedömning och utvärdering av överensstämmelse inklusive examination. Sökande ska inkomma med begäran om denne önskar bli kallad till omprov. SBSC har rätt att ta ut en avgift i de fall den sökande genomför fler än två omprov.

Sökanden förbinder sig att inte fuska eller på annat sätt använda otillåtna hjälpmedel.

Den sökande har inte rätt att ta del av frågor eller svar ingående i examinationsprov.

Godkänt resultat från examinationer ett år tillbaka i tiden räknat från senaste examinationstillfället kan tillgodoräknas vid bedömning och utvärdering om överensstämmelse.

Vid funktionsnedsättning åligger det den sökande att före examination anmäla behov av särskilda hjälpmedel eller andra anpassningar. SBSC försöker i möjligaste mån att möta den sökandes särskilda behov, men garanterar inte att så alltid kan ske.

2.4 Överensstämmelse
Innehavaren är skyldig att:

  • säkerställa att kraven som omfattas av certifieringen upprätthålls,
  • utan dröjsmål informera SBSC om förändringar som kan ändra förutsättningarna för certifieringen,
  • dokumentera klagomål som berör dennes verksamhet med anknytning till det certifieringen avser, samt de åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet,
  • medverka till att SBSC kan övervaka överensstämmelsen genom att tillhandahålla nödvändig och korrekt information och material samt tillgång till de lokaler, anläggningar, områden och personal vilka övervakningen kräver.

3. SBSC åtaganden

3.1 SBSC:s åtaganden
SBSC följer de åtaganden som framgår av detta avsnitt i de vid varje tillfälle gällande certifieringsbestämmelserna men kan om särskilda skäl föreligger göra avvikelser från dessa.

3.2 Ansökan
SBSC bekräftar till sökande de ansökningar SBSC åtar sig att utföra.

3.3 Information
SBSC informerar den sökande om de handlingar som denne ska komplettera ansökan med. I det  fall SBSC bedömer att nödvändiga handlingar inte inkommit senast 12 månader efter det att ansökan inkom till SBSC kan SBSC besluta om att avsluta ansökan utan vidare åtgärd.

3.4 Utvärdering, intyg och övervakning av överensstämmelse

I enlighet med SBSC:s allmänna villkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.