Certifieringsbestämmelser för verifiering av organisationers samhällsansvar

Version: 2022-11-01

1. Inledning

Detta dokument utgör SBSC:s bestämmelser för verifiering av organisationers samhällsansvar. Utöver dessa bestämmelser gäller SBSC:s allmänna villkor.

2. Kundens åtaganden

2.1 Allmänt
Kunden ska alltid uppfylla SBSC:s allmänna villkor och certifieringsbestämmelser och implementera relevanta ändringar när de kommuniceras av SBSC. Kunden ska vara en juridisk person.

2.2 Ansökan
Kunden ska ansöka om verifiering via kundportalen på SBSC:s webbplats eller på annat sätt som anvisas av SBSC.

Sökanden ska utöver ansökan tillhandahålla komplett och korrekt information som SBSC behöver för verifieringens genomförande. Om sökanden eller tredje part som sökanden anvisar dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för verifieringens genomförande, kan det orsaka förseningar och merkostnader. SBSC ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader. När verifieringen genomförs utgår SBSC från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt. SBSC ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från sökanden.

Information och material ska vara på svenska, norska, danska eller engelska.

2.3 Verifiering
Den sökande är skyldig att genomföra de åtgärder vilka krävs för att SBSC ska kunna genomföra verifiering.

2.4 Överensstämmelse
Innehavaren är skyldig att:

  • säkerställa att kraven som omfattas av verifieringen upprätthålls,
  • utan dröjsmål informera SBSC om förändringar som kan ändra förutsättningarna för verifieringen,
  • dokumentera klagomål som berör dennes verksamhet med anknytning till det verifieringen avser, samt de åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet,
  • medverka till att SBSC kan övervaka överensstämmelsen genom att tillhandahålla korrekt och nödvändig information och material samt tillgång till de lokaler, anläggningar, områden och personal vilka övervakningen kräver.

Om fakta tillkommer som visar att organisationens samhällsansvar minskat genom att överensstämmelsen mellan svaren på frågorna och verkligheten brister kan SBSC komma att återkalla utlåtandet innan giltighetstidens slut.

2.5 Publik redovisning av verifieringens resultat

Den verifierade organisationen ska publikt redovisa uttalandet från organisationens ledning och svar på frågorna i SIS/TS 2:2021 tillsammans med SBSC:s utlåtande. Om någon av frågorna besvarats med ”inte besvarat” eller ”inte relevant” eller liknande ska detta ställningstagande motiveras. Svaren får inte redigeras eller ändras efter verifiering vilket i så fall kan leda till indragen verifiering.

3. SBSC:s åtaganden

3.1 Allmänt
SBSC följer de åtaganden som framgår av detta avsnitt i de vid varje tillfälle gällande certifieringsbestämmelserna men kan om särskilda skäl föreligger göra avvikelse från dessa.

3.2 Ansökan
SBSC bekräftar till sökande de ansökningar SBSC åtar sig att utföra.

3.3 Information
SBSC informerar den sökande om de handlingar som denne ska komplettera ansökan med.

I det fall SBSC bedömer att nödvändiga handlingar inte inkommit senast 12 månader efter det att ansökan inkom till SBSC kan SBSC besluta om att avsluta ansökan utan vidare åtgärd.

3.4 Utvärdering, intyg och övervakning av överensstämmelse
I enlighet med SBSC:s allmänna villkor.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad kring det senaste inom brand- och säkerhetscertifiering.